Välkommen till www.panoplyhealth.se (”panoplyhealth.se”), som ägs och drivs av Panoply Health Limited (”Panoply”), en del av Acurian, Inc. Detta avtal innehåller villkoren för hur du och eventuella organisationer (nedan kallade ”användare”) på vars vägnar du använder panoplyhealth.se har rätt att använda produkter, tjänster, information och annat material som görs tillgängligt via panoplyhealth.se.
Innan du börjar använda panoplyhealth.se ombeds du läsa igenom följande villkor och bestämmelser noggrant, eftersom de reglerar din användning av panoplyhealth.se och alla produkter och tjänster, all information och allt annat material som görs tillgängligt genom denna webbplats.
När du besöker och använder panoplyhealth.se förbinder du dig att följa användarvillkoren nedan. Vi har upprättat dessa regler och riktlinjer för att skydda dig och våra andra användare. Om du blir medveten om att en annan användare inte följer dessa villkor ombeds du kontakta oss så att vi kan vidta lämpliga åtgärder.

1. Godkännande av användarvillkoren

När du som användare får åtkomst till, visar eller använder produkter, tjänster, information eller annat material som finns tillgängligt på eller via panoplyhealth.se anses du ha förstått, accepterat och samtyckt till att följa dessa villkor. Panoply förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa användarvillkor. Panoply publicerar datumet för den senaste uppdateringen på denna sida. Om du fortsätter att använda panoplyhealth.se efter eventuella ändringar i villkoren anses du ha godkänt ändringarna.

2. Sekretesspolicy

Användning, lagring och utlämning av konfidentiell information på panoplyhealth.se kan omfattas av olika federala lagar och delstatslagar, inklusive, men inte begränsat till, lagstiftning om rätten till privatliv och sekretess för patientjournaler. Delstatslagar om HIV-status, psykisk hälsa, genetiska tester och narkotikamissbruk kan också gälla för användning, lagring och utlämning av konfidentiell information på panoplyhealth.se. Panoply förbinder sig att följa alla tillämpliga lagar, regler och bestämmelser på federal nivå och delstatsnivå. Mer information om vår sekretess- och säkerhetspolicy hittar du via länken ”Sekretesspolicy” längst ner på varje sida.
Genom att registrera dig hos Panoply samtycker du till att ta emot regelbundna meddelanden från Panoply om kliniska prövningar som kan vara av intresse för dig. Urvalet baseras på den information som du själv lämnat till Panoply. Om du inte vill få några meddelanden från Panoply kan du meddela oss detta genom att gå till ”Min profil” efter registreringen. Alla tillfällen då Panoply kan komma att kontakta dig beskrivs mer ingående i vår sekretesspolicy.

3. Uppsägning

Panoply förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande omedelbart upphäva eller säga upp dessa villkor och/eller din rätt att använda panoplyhealth.se och/eller varje annan tjänst som tillhandahålls av Panoply, utan orsak och utan att underrätta dig om detta.
Om Panoply efter eget gottfinnande bedömer att du har brutit mot någon del av dessa användarvillkor eller på annat sätt har uppträtt olämpligt på panoplyhealth.se, förbehåller Panoply sig rätten att a) varna dig via e-post om att du har brutit mot dessa användarvillkor, b) ta bort innehåll som du lagt upp på Panoply, c) blockera din användning av panoplyhealth.se och/eller varje annan tjänst som tillhandahålls av Panoply, d) underrätta, skicka innehållet till och/eller samarbeta fullt ut med lämplig brottsbekämpande myndighet för ytterligare åtgärder och/eller e) vidta varje annan åtgärd som Panoply anser lämplig.

4. Ändringar av panoplyhealth.se

Panoply kan ändra eller lägga ner panoplyhealth.se utan förvarning och bär ingen skyldighet gentemot dig eller någon användare.

5. Innehåll i meddelanden

Du förstår och accepterar att du ansvarar för innehållet i eventuella meddelanden som du själv eller någon annan person som (med eller utan din tillåtelse) använder ditt konto publicerar eller skickar samt för konsekvenserna av sådana meddelanden. Panoply förbehåller sig rätten att omedelbart och utan förvarning upphäva din registrering om Panoply bedömer, efter eget gottfinnande, att du har brutit mot någon av följande riktlinjer.
Du samtycker också till att inte använda panoplyhealth.se för att någonstans på panoplyhealth.se eller på någon annan webbplats som drivs av Panoply distribuera, skicka eller publicera något meddelande eller material av något slag som är olagligt, olovligt, trakasserande, ärekränkande, nedsättande, kränkande, hotfullt, skadligt, vulgärt, obscent, hädiskt, sexuellt, rasistiskt, felaktigt eller på annat sätt stötande, eller som uppmuntrar beteenden som skulle kunna utgöra en brottslig handling, ge upphov till civilrättsligt ansvar eller på annat sätt bryta mot gällande lokala, statliga eller internationella lagar och bestämmelser, eller uppmuntra användning av kontrollerade ämnen, inklusive, men inte begränsat till, olagligt material i form av text, grafik, video, program eller ljud. Panoply förbehåller sig rätten att ta bort material från panoplyhealth.se utan att underrätta dig eller någon annan användare av panoplyhealth.se. Du samtycker till att inte utge dig för att vara någon annan person eller enhet, vare sig verklig eller fiktiv, inklusive, men inte begränsat till, en anställd eller konsult hos Panoply. Du samtycker till att inte publicera innehåll eller delta i någon form av diskussion på eller genom panoplyhealth.se i avsikt att begå en olaglig handling.
Du förstår och accepterar följande: a) Panoply ger dig tillgång till innehåll som skyddas av upphovsrätt, varumärken och/eller andra immateriella rättigheter och äganderätter (”rättigheter”), b) dessa rättigheter är giltiga och skyddade i alla befintliga och framtida medier och tekniker och c) om inte annat anges styrs din användning av detta innehåll av dessa användarvillkor samt av andra tillämpliga lagar om upphovsrätt eller varumärken och andra lagar. Du får inte kopiera, återge, vidaresända, distribuera, publicera, använda i kommersiella syften eller på annat sätt överföra material på panoplyhealth.se som omfattas av några rättigheter. Du måste själv bevisa att information, programvara, bilder eller annat innehåll på panoplyhealth.se inte skyddas av rättigheter. Du är införstådd med att Panoply har förvärvat rättigheterna till att använda det material som publiceras på panoplyhealth.se (enligt beskrivningen nedan) och att du inte kommer att förvärva några rättigheter genom att ladda ner sådant material.
Du ger Panoply och associerade företag avgiftsfri, evig, världsomspännande, oåterkallelig, icke-exklusiv rätt (inklusive eventuella ideella rättigheter) att, helt eller delvis, använda, återge, ändra, anpassa, publicera, översätta, skapa härledda verk av, distribuera, kommunicera till allmänheten, utföra och visa innehåll som lagts ut på en ”allmän plats” på panoplyhealth.se (detta inkluderar inte privata användarsidor) och/eller tillåter Panoply att införliva detta innehåll i andra befintliga eller framtida former, medier eller tekniker under hela giltighetsperioden för de eventuella rättigheter som är tillämpliga för innehållet. Genom att skicka innehåll till Panoply godkänner och intygar du att innehavaren av rättigheterna till innehållet, inklusive, men inte begränsat till, ideella rättigheter, fullständigt och uttryckligen har avstått från alla sådana rättigheter och på ett giltigt och oåterkalleligt sätt har gett dig rätt att ge tillåtelse till den användning som beskrivs ovan. Du förstår och accepterar att användare kan få tillgång till, visa, se, lagra och återskapa sådant innehåll för personligt bruk.

6. Panoplys immateriella rättigheter

Utöver vad som uttryckligen anges häri, ger Panoply dig ingen uttrycklig eller underförstådd rätt enligt något patent, någon upphovsrätt eller några varumärken eller affärshemligheter. Obehörig användning av material på panoplyhealth.se kan strida mot lagstiftning om patent, upphovsrätt, varumärken, affärshemligheter, sekretess, publicitet eller andra bestämmelser eller lagar. Observera att Panoply aktivt tillämpar sina immateriella rättigheter i hela den utsträckning som lagen medger.
Rättigheterna till innehållet på panoplyhealth.se innehas av Panoply Health Limited (Copyright© 2014). Med ensamrätt. Panoply innehar också upphovsrätten till panoplyhealth.se som ett kollektivt arbete och/eller en sammanställning samt databasrättigheter som härrör från urval, samordning, arrangemang och förbättring av innehållet på panoplyhealth.se.
Panoply, Aculaunch, Acupatient, AcuChart och alla andra namn, logotyper och ikoner som används för att identifiera Panoplys produkter, tjänster, information och annat material tillhör Panoply, och all användning av sådana märken utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Panoply är strängt förbjuden. Andra produkt- och företagsnamn som nämns häri kan vara varumärken som tillhör sina respektive ägare, och dessa tredje parter kan också ha rätt att aktivt hävda sina immateriella rättigheter i hela den utsträckning som lagen medger.

7. Tredje parts innehåll och produkter

Några eller alla av de uppgifter och annat material eller produkter som finns tillgängliga på panoplyhealth.se har tagits fram eller erbjuds av tredje parter som inte är anslutna till Panoply. Panoply ger inga garantier med avseende på sådan information, sådant material eller sådana produkter, och påtar sig inget ansvar för eventuella beslut som baseras på sådan information eller annat material eller för någon användning av dessa produkter. Innehåll som tillhandahålls av Panoply ska inte ersätta diskussioner med och/eller bedömningar utförda av kvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal. Användarens korrespondens eller andra kontakter med sådana tredje parter involverar enbart användaren och denna tredje part och kan vara föremål för villkor och bestämmelser som fastställs av den tredje parten. Användaren medger att Panoply inte ska hållas ansvarigt för förlust eller skada av något slag som inträffar till följd av sådana kontakter eller till följd av sådana tredje parters närvaro på panoplyhealth.se.

8. Länkar till andra webbplatser

Panoply kan, efter eget gottfinnande, tillhandahålla länkar till andra platser på webben för sina användare. Vi gör vårt yttersta för att säkerställa en hög nivå på vårt innehåll. Observera dock att dessa webbplatser drivs av tredje parter över vilka Panoply inte har någon kontroll. Panoply frånsäger sig därför uttryckligen allt ansvar för innehållet, korrektheten i informationen eller annat material och/eller kvaliteten på produkter eller tjänster som tillhandahålls av eller annonseras på webbplatser som drivs av en tredje part. Tillhandahållandet av dessa länkar innebär inte ett godkännande från Panoplys sida av någon tredje part, någon webbplats, eller någon produkt eller tjänst som tillhandahålls av tredje part, genom sin webbplats eller på annat sätt.

9. Ditt lösenord

Användning av vissa delar av panoplyhealth.se kräver ett lösenord. Du kommer att bli ombedd att välja ett unikt användarnamn för inloggning (”användarnamn”) och ett lösenord (”lösenord”). Varje användarnamn och tillhörande lösenord kan endast användas av en användare. Varje person som har tillgång till både användarnamn och lösenord har tillgång till prenumerationbaserade delar av panoplyhealth.se samt till den information som är tillgänglig för alla användare.
Därför måste alla lösenord hållas hemliga. Genom att acceptera dessa användarvillkor samtycker du till att ensam bära ansvaret för ditt lösenords sekretess och användning, liksom för all kommunikation via panoplyhealth.se med användning av sådana lösenord. Om du blir medveten om förlust, stöld eller obehörig användning av ditt lösenord ska du omedelbart underrätta Panoply. Panoply förbehåller sig rätten att ta bort eller ändra ett lösenord eller att återkalla användarprivilegier eller neka användning av tjänster när som helst och av vilken anledning som helst.

10. Återställa ett borttappat eller glömt lösenord

Om du försöker att logga in på vår webbplats och du har glömt ditt lösenord kommer Panoply att skicka dig ett e-postmeddelande med en länk till en sida där du kan återställa ditt lösenord. Av säkerhets- och sekretesskäl låses ditt konto om du glömmer bort både ditt ursprungliga lösenord och svaret på din kontrollfråga till dess att du kommer ihåg lösenordet eller kontrollfrågan. Du kan också skriva till oss på privacy@panoplyhealth.se för att förklara din situation. Då kan vi göra en nyregistrering av dig i vårt system.

11. Sekretess på internet

Användning av internet, inklusive, men inte begränsat till, panoplyhealth.se sker helt på egen risk och är föremål för alla tillämpliga lokala, nationella och internationella lagar och bestämmelser. Panoply vidtar alla rimliga åtgärder för att se till att panoplyhealth.se är en trygg, säker och tillförlitlig webbplats. Observera dock att sekretessen för kommunikation och material som överförs till eller från panoplyhealth.se eller Panoply över internet kan inte garanteras. Panoply och associerade företag är inte ansvariga för säkerheten när det gäller någon information som överförs via internet, korrektheten i den information som finns på panoplyhealth.se eller följderna av användning av sådan information. Du tar själv alla risker i samband med användningen av internet, inklusive, men inte begränsat till, panoplyhealth.se och all användning bör göras enligt eget omdöme.

12. Säkerhet på panoplyhealth.se

All faktisk obehörig användning eller försök till sådan av panoplyhealth.se inklusive, men inte begränsat till, ”hackning”, kan leda till straffrättsligt och/eller civilt åtal. För din säkerhet förbehåller sig Panoply rätten att granska, övervaka och registrera aktivitet på panoplyhealth.se utan förvarning eller tillstånd. Information som erhållits genom övervakning, granskning eller registrering av aktivitet på panoplyhealth.se är föremål för översyn av brottsbekämpande myndigheter i samband med undersökning eller lagföring av eventuellt brottslig aktivitet på panoplyhealth.se. Panoply kommer att efterleva alla domstolsbeslut om tillhandahållande av sådan information.

13. Händelser utanför Panoplys kontroll

Du befriar uttryckligen Panoply från alla fordringar till följd av skador som orsakats av händelser utanför Panoplys kontroll, inklusive, men inte begränsat till, fel på elektronisk eller mekanisk utrustning eller kommunikationsledningar, problem med telefonnät eller andra förbindelser, datorvirus, obehörig åtkomst, stöld, operatörsfel, hårt väder, jordbävningar och naturkatastrofer, strejker eller andra arbetsrelaterade problem, krig eller statliga restriktioner.

14. Ansvarsfriskrivning från garantier; begränsning av Panoplys ersättningsskyldighet

DU FÖRSTÅR OCH SAMTYCKER UTTRYCKLIGEN TILL FÖLJANDE:

DIN ANVÄNDNING AV panoplyhealth.se SKER PÅ EGEN RISK. panoplyhealth.se TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. Panoply FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER, UTFÄSTELSER OCH ANDRA VILLKOR ÄN DE SOM UTTRYCKLIGEN ANGES I DESSA ANVÄNDARVILLKOR OCH FRÅNSÄGER SIG, UTAN BEGRÄNSNING, ALLT ANSVAR FÖR GARANTIER, UTFÄSTELSER ELLER UNDERFÖRSTÅDDA VILLKOR ENLIGT LAG, VEDERTAGET BRUK, HANDELSBRUK ELLER ANNAT I HELA DEN UTSTRÄCKNING SOM LAGEN MEDGER. Panoply GER INGEN GARANTI OM ATT panoplyhealth.se KOMMER ATT UPPFYLLA DINA KRAV ELLER ATT panoplyhealth.se KOMMER ATT FUNGERA UTAN AVBROTT ELLER PÅ ETT SNABBT, SÄKERT ELLER FELFRITT SÄTT.

DU HAR RÄTT ATT LADDA NER ELLER PÅ ANNAT SÄTT FÅ TILLGÅNG TILL MATERIAL OCH/ELLER DATA GENOM ANVÄNDNING AV panoplyhealth.se EFTER EGET GOTTFINNANDE OCH PÅ EGEN RISK, OCH DU ÄR ENSAM ANSVARIG FÖR EVENTUELL SKADA PÅ DITT DATORSYSTEM ELLER FÖRLUST AV DATA TILL FÖLJD AV SÅDANT MATERIAL OCH/ELLER SÅDANA DATA. Panoply GARANTERAR INTE KORREKTHETEN ELLER FULLSTÄNDIGHETEN HOS NÅGON INFORMATION SOM ÄR TILLGÄNGLIG PÅ ELLER VIA panoplyhealth.se. Panoply ÄR INTE ANSVARIGT FÖR EVENTUELLA FEL ELLER UTELÄMNANDEN I ELLER FÖR DE RESULTAT SOM ERHÅLLS VID ANVÄNDNING AV SÅDAN INFORMATION. Panoply ERBJUDER INTE JURIDISKA, MEDICINSKA, RÅDGIVANDE ELLER ANDRA PROFESSIONELLA TJÄNSTER ELLER RÅD. Panoply RÅDER DIG ATT SÖKA LÄMPLIG PROFESSIONELL RÅDGIVNING ELLER VÅRD VID ALLA SITUATIONER OCH PROBLEM DÄR DU UPPLEVER ATT DET BEHÖVS.

15. Ansvarsbegränsning

Panoply SKA INTE HÅLLAS ANSVARIGT FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, OFÖRUTSEDDA, SÄRSKILDA, STRAFFBARA ELLER SEKUNDÄRA SKADOR, OAVSETT OM DE ÄR FÖRUTSÄGBARA ELLER INTE, SOM RESULTERAR FRÅN A) ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA panoplyhealth.se, B) OBEHÖRIG ÅTKOMST TILL ELLER ÄNDRING AV DINA ÖVERFÖRINGAR ELLER DATA, ELLER C) ÖVERTRÄDELSER AV DESSA ANVÄNDARVILLKOR, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, ANSKAFFNING AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER TJÄNSTER, ERSÄTTNING FÖR FÖRLUST AV VINST, ANVÄNDNING, DATA ELLER ANDRA IMMATERIELLA TILLGÅNGAR, ÄVEN OM Panoply HAR UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR.

16. Ersättningsskyldighet

Du samtycker till att inte hålla Panoply, dess dotterbolag, associerade bolag, befattningshavare, styrelseledamöter eller anställda, samt eventuella tredje parter som tillhandahåller innehåll på panoplyhealth.se, inklusive men inte begränsat till Gold Standard Multimedia, ansvariga för någon fordran eller begäran (inklusive, men inte begränsat till, rimliga juridiska avgifter) som görs av en tredje part på grund av eller till följd av din användning av panoplyhealth.se.

17. Överlåtelse

Panoply har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa användarvillkor när som helst och utan att underrätta dig.

18. Gällande lagstiftning

Dessa användarvillkor ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Commonwealth of Pennsylvania, exklusive dess bestämmelser om lagkonflikter. Eventuella åtgärder för att verkställa dessa användarvillkor kommer att hanteras av de federala eller delstatliga domstolarna i och för Commonwealth of Pennsylvania, och alla parter i dessa användningsvillkor samtycker uttryckligen till att omfattas av behörigheten och platsen för dessa domstolar.

19. Internationell giltighet

Panoply drivs av Panoply från dess kontor i Förenta staterna och internationellt genom sina lokala dotterbolag och filialer. Dessa användarvillkor har utarbetats i linje med gällande lagstiftning i Commonwealth of Pennsylvania samt lagen i England och Wales. Panoply gör inga utfästelser om att information och annat material på panoplyhealth.se är lämpligt eller tillgängligt för användning på andra platser. Tillgång till denna information och detta material från ett territorium där något av innehållet på panoplyhealth.se är olagligt är förbjuden. En person som väljer att besöka panoplyhealth.se från en annan plats gör detta på egen risk och ansvarar för att gällande lokal lagstiftning efterlevs.

20. Kontaktinformation

Alla frågor om panoplyhealth.se och eventuella förfrågningarom ytterligare information om Panoply och dess produkter och tjänster riktas till Panoply på adressen privacy@panoplyhealth.se.