Добре дошли в сайта www.panoplyhealth.co.uk („panoplyhealth.co.uk“), който е собственост на и се управлява от Panoply Inc. Настоящото Споразумение съдържа Условия на ползване, при които Вие и всякаква(и) организация(и) (заедно наричани тук „Потребител“), от чието име Вие използвате panoplyhealth.co.uk, може да получите достъп до продукти, услуги, информация и други материали, налични на panoplyhealth.co.uk.

Преди да влезете в panoplyhealth.co.uk, моля, прочетете внимателно следните правила и условия, тъй като те регулират употребата на panoplyhealth.co.uk и всички продукти, услуги, информация и други материали, налични там.

Чрез влизането си в и използването на panoplyhealth.co.uk Вие се съгласявате да съблюдавате Условията на ползване, посочени по-долу. Ние създадохме тези правила и указания, за да защитаваме Вас и другите си потребители. Ако установите, че друг потребител не съблюдава настоящите Условия на ползване, моля, свържете се с нас, за да предприемем съответни действия.

1. Приемане на Условията на ползване

Чрез влизането си в, разглеждането или използването на продукти, услуги, информация или други материали, налични на или чрез panoplyhealth.co.uk, Вие, Потребителят, посочвате, че разбирате настоящите Условия на ползване и че приемете тези Условия за употреба и се съгласявате да ги съблюдавате. Panoply си запазва правото от време на време да променя настоящите Условия на ползване. Panoply ще публикува на тази страница последната дата на преразглеждане. Продължаването на използването на panoplyhealth.co.uk след всякаква(и) такава(ива) промяна(и) на настоящите Условия на ползване ще се счита за приемане на тази/тези промяна(и).

2. Политика за поверителност

Употребата, съхраняването и разкриването на поверителна информация, съдържаща се на panoplyhealth.co.uk, може да бъде предмет на различни федерални и щатски закони, включително, но не само, закони относно правата за поверителност и конфиденциалност на медицински документи. Освен това щатските закони относно ХИВ статус, психично здраве, информация относно генетични тестове и злоупотреба с наркотични вещества може също да регулират употребата, съхранението и разкриването на поверителна информация, съдържаща се в panoplyhealth.co.uk. Panoply ще следва всички приложими федерални и щатски закони, правила и разпоредби. За по-конкретна информация относно нашата политика за поверителност и сигурност щракнете върху връзката „Политика за поверителност“ в долната част на всяка страница.
Чрез регистриране в Panoply Вие давате своето съгласие за получаване на периодични съобщения от Panoply относно конкретни клинични изпитвания, за които на база на информацията, която сте предоставили на Panoply, е преценено, че може да представляват интерес за Вас. Ако не желаете да получавате каквито и да било съобщения от Panoply, можете да ни съобщите това, като влезете в „Моят профил“ след регистрацията. Всички обстоятелства, при които Panoply може да се свърже с Вас, са описани по-подробно в политиката за поверителност.

3. Прекратяване

Panoply си запазва правото по собствено усмотрение незабавно да преустанови или прекрати действието на тези Условия на ползване и/или Вашата възможност да използвате panoplyhealth.co.uk и/или която и да е друга услуга, предоставяна Ви от Panoply, без да посочва причина и без да Ви уведомява.
В случай че Panoply определени по собствено усмотрение, че сте нарушили която и да е част от тези Условия на ползване, или по друг начин сте демонстрирали поведение, неуместно за panoplyhealth.co.uk, Panoply си запазва правото да (а) Ви предупреди по имейл, че сте нарушили тези Условия на ползване; (б) изтрива всякакво съдържание, предоставено на Panoply; (в) прекрати Вашата възможност за използване на panoplyhealth.co.uk и/или която и да е друга услуга, която Ви е предоставена от Panoply; (г) уведомява, изпраща съдържание на и/или изцяло да си сътрудничи с подходящи законоприлагащи органи за допълнителни действия; и/или (д) предприеме всяко друго действие, което Panoply счита за подходящо.

4. Промени в panoplyhealth.co.uk

Panoply може да променя или прекрати работата на panoplyhealth.co.uk без уведомление или отговорност към Вас или друг потребител.

5. Съдържание на съобщения

Вие разбирате и се съгласявате, че сте отговорен/а за съдържанието на всяко съобщение, публикувано или изпратено от Вас или друг потребител на Вашия акаунт (оторизиран или неоторизиран), и с последствията от всяко такова съобщение. Panoply си запазва правото незабавно да прекрати Вашата регистрация без уведомление, ако определи по свое усмотрение, че нарушавате някое от следните правила.

Вие освен това се съгласявате да не използвате panoplyhealth.co.uk за разпространение, изпращане или публикуване на сайта или на което и да било място на panoplyhealth.co.uk или на друг сайт, поддържан от Panoply, каквито и да било съобщения или материали, които са незаконни, неправомерни, свързани с тормоз, клеветнически, опозоряващи, оскърбителни, заплашителни, вредящи, вулгарни, нецензурни, оскверняващи, сексуално ориентирани, със заплашителен характер, обидни на расова основа, неточни или по друг начин определени като нежелан материал от какъвто и да било вид или естество или такива, които насърчават поведение, което би могло да представлява престъпление, да поражда гражданско-правова отговорност или по друг начин да нарушава каквито и да било приложими местни, щатски, национални или международни закони или разпоредби, или да насърчава употребата на контролирани вещества, включително, но не само, незаконни материали под формата на текст, графики, видео, програми или аудио. Panoply си запазва правото да изтрива всякакъв материал от panoplyhealth.co.uk, без да уведомява Вас или друг потребител на panoplyhealth.co.uk. Вие се съгласявате да не се представяте за друго лице или дружество, независимо дали са реално съществуващи, или са фиктивни, включително, но не само, за служител или консултант на Panoply. Вие се съгласявате да не публикувате съдържание и да не участвате под каквото и да било форма на обсъждане относно или чрез panoplyhealth.co.uk с намерение да се извършва незаконна дейност.
Вие разбирате и приемате, че: (а) Panoply Ви разрешава достъп до съдържание, което е защитено с авторски права, търговски марки и/или други права на интелектуална собственост и права на собственост („Права“); (б) Правата са валидни и защитени за всички носители и технологии, съществуващи към настоящия момент или разработени в бъдещето; и (в) ако друго не е посочено, настоящите Условия на ползване и приложимите авторски права, търговски марки и други закони регулират Вашата употреба на такова съдържание. Не можете да копирате, възпроизвеждате, препредавате, разпространявате, публикувате, използвате за комерсиални цели или по друг начин да предавате каквито и да било материали, съдържащи се на panoplyhealth.co.uk, които представляват обект на някое от Правата. Вие ще имате ангажимента да докажете, че всякакви данни, софтуер, изображения или друго съдържание на panoplyhealth.co.uk не са защитени с Права. Вие приемате, че Panoply получава Права за използване на всички материали, публикувани на panoplyhealth.co.uk (както е описано по-долу) и че няма да получавате каквито и да било Права за изтегляне на такива материали.

Вие предоставяте на Panoply и нейните филиали безвъзмездно, вечно, важащо по целия свят, неотменимо, неизключително право (включително всякакви морални права) и лиценз за използване, възпроизвеждане, променяне, адаптиране, публикуване, превеждане, създаване на производни продукти от, разпространяване, съобщаване на обществото, изпълняване и показване на съдържание, изпратено в някое „публично пространство“ на panoplyhealth.co.uk (с изключение на пространства на други частни потребители), изцяло или частично, и/или разрешавате на Panoply да го включва в други продукти под каквато и да било форма, носител или технология, известна към момента или разработена в бъдеще, за пълния срок на всяко едно от Правата, които може да съществуват за такова съдържание. Чрез изпращане на съдържание до Panoply Вие представяте и гарантирате, че притежателят на Права, включително, но не само, морални права в това съдържание, изцяло и ефективно е отменил всички такива права и валидно и неотменимо Ви предоставя правото да предоставите лиценза, посочен по-горе. Вие разбирате и се съгласявате, че Потребителите може да получават достъп, да показват, разглеждат, съхраняват и възпроизвеждат такова съдържание за лична употреба.

6. Права на интелектуална собственост на Panoply

Освен ако изрично не е посочено тук, Panoply не Ви предоставя каквото и да било изрично или косвено право под какъвто и да било патент, авторско право, търговска марка или информация, представляваща търговска тайна. Неоторизирано използване на каквито и да било материали, съдържащи се на panoplyhealth.co.uk, може да представлява нарушение на патентните закони, законите за авторското право, законите за търговската марка, законите за търговска тайна, законите, отнасящи се до поверителността и обществените права, или на други разпоредби или устави. Моля, имайте предвид, че Panoply активно и категорично прилага своите права върху интелектуалната собственост в най-пълната степен на закона.

Съдържанието на panoplyhealth.co.uk е защитено с авторско право Copyright© 2001 Panoply Inc. Всички права запазени. Panoply притежава също и авторско право в panoplyhealth.co.uk като колективен продукт и/или права върху компилации и бази данни, възникващи от избор, координиране, организиране и подобряване на съдържанието на panoplyhealth.co.uk.

Panoply, Aculaunch, Acupatient, AcuChart и всяко и всички други имена, лога и икони, идентифициращи продуктите, услугите, информацията и други материали на Panoply, са собствени марки на Panoply и всякаква употреба на такива марки без изричното писмено разрешение на Panoply е строго забранена. Други продукти и имена на компании, посочени тук, може да представляват търговски марки на съответните им собственици и като такива тези трети страни също може да имат право на категорично прилагане на правата си върху интелектуалната собственост в пълната степен на закона.

7. Съдържание и продукти на трети страни

Известна част или цялата информация и други материали или продукти, налични от panoplyhealth.co.uk, са подготвени или се предлагат от трети страни, които не са свързани с Panoply. Panoply не дава гаранции по отношение на такава информация или други материали или продукти, нито Panoply допуска каквато и да било отговорност или задължения по повод каквито и да било решения на базата на такава информация или други материали или за каквато и да било употреба на такива продукти. Съдържанието, предоставено от Panoply, не замества обсъждане и/или прегледи от квалифицирани медицински специалисти. Кореспонденцията на Потребител или други отношения с такива трети страни са единствено между Потребителя и тези трети страни и може да бъдат предмет на всякакви правила и условия, които третите страни може би са определили. Потребителят се съгласява, че Panoply няма да носи отговорност за каквато и да било загуба или увреждане от какъвто и да било вид, възникнали в резултат от такива отношения или в резултат на наличието на такива трети страни на panoplyhealth.co.uk.

8. Връзки към други сайтове

Panoply може да предоставя връзки, по свое усмотрение, към други сайтове в световната интернет мрежа за удобство на своите потребители. Ние полагаме всички усилия за гарантиране на високо ниво на качество на нашето съдържание, но тези сайтове се поддържат от трети страни, върху които Panoply не упражнява контрол. Поради това Panoply изрично отказва каквато и да е отговорност за съдържанието, верността на информацията или други материали и/или върху качеството на продуктите или услугите, предоставяни от или рекламирани на тези уебсайтове, принадлежащи на трети страни. Освен това тези връзки не означават одобрение от Panoply по отношение на каквито и да било трети страни, уебсайтове или продукти или услуги, предоставяни от която и да било трета страна на неин уебсайт или по друг начин.

9. Вашата парола

Използването на определена част от panoplyhealth.co.uk изисква парола. Ще бъдете помолен/а да изберете уникално потребителско име за вход („Потребителско име“) и парола („Парола“). Всяко Потребителско име и съответстващата му Парола могат да се използват само от един Потребител. Всеки, който знае Потребителското име и Паролата, може да получи достъп до частите на panoplyhealth.co.uk, които са организирани на базата на абонамент, и до информацията, която е налична за всеки Потребител.

Поради това всички Пароли трябва да бъдат запазени в тайна. Чрез съгласяването си с Условията на ползване Виe се съгласявате, че единствено Вие сте отговорен/а за конфиденциалността и употребата на съответната(ите) си Парола(и), както и за всички съобщения, въведени през panoplyhealth.co.uk при използването на такива Пароли. Ако получите информация за загуба, кражба или неоторизирана употреба на Вашата Парола, Вие трябва незабавно да уведомите Panoply за такава загуба кражба или неоторизирана употреба. Panoply си запазва правото да изтрива или променя дадена Парола, да оттегли потребителските привилегии или да откаже услуги по всяко време и по каквато и да било причина.

10. Възстановяване на загубена или забравена Парола

Ако се опитате да се впишете в нашия сайт и сте забравили своята парола, Panoply ще Ви изпрати имейл със специална връзка към сайта, където можете да възстановите своята парола. От съображения за сигурност и поверителност, ако забравите едновременно и своята първоначална парола, и отговора на своя въпрос за напомняне, Вашият акаунт ще бъде блокиран за постоянно, докато не си спомните едното или другото. Или можете да ни пишете на information@panoplyhealth.co.uk и да ни обясните ситуацията, в която се намирате, и ние ще Ви помогнем да влезете отново в нашата система.

11. Поверителност в интернет

Използването на интернет, включително и без ограничения, на panoplyhealth.co.uk, е единствено на Ваш собствен риск и е предмет на всички приложими местни, национални и международни закони и разпоредби. За panoplyhealth.co.uk Panoply полага разумни усилия за създаване на безопасен, сигурен и надежден уебсайт, но имайте предвид, че поверителността на всяка комуникация или материал, предаден на или получен от panoplyhealth.co.uk или Panoply през интернет, не може да бъде гарантирана. Поради това Panoply и нейните филиали не са отговорни за сигурността на каквато и да било информация, предадена чрез интернет, верността на информацията, намираща се на panoplyhealth.co.uk, или за последствията, в случай че се доверите на такава информация. Вие приемате всички рискове, свързани с използването на интернет, включително и без ограничения, на panoplyhealth.co.uk и Вие трябва да прилагате собствена преценка по тези въпроси.

12. Сигурност на panoplyhealth.co.uk

Всяка действителна неоторизирана употреба на panoplyhealth.co.uk или опит за такава, включително и без ограничения, „хакване“, може да доведе до криминално и/или гражданско преследване. За Ваша лична защита Panoply си запазва правото да преглежда, наблюдава и записва дейността в panoplyhealth.co.uk без уведомление или Ваше разрешение. Всяка информация, получена от наблюдаването, преглеждането или записването на дейността в panoplyhealth.co.uk, е предмет на разглеждане от правоприлагащите органи във връзка с разследване или преследване на възможна престъпна дейност в panoplyhealth.co.uk. Panoply ще следва също и всички съдебни разпореждания, включващи изискване на такава информация.

13. Събития извън контрола на Panoply

Вие изрично опрощавате и освобождавате Panoply от каквито и да било претенции за вреди, които са в резултат от причина извън контрола на Panoply, включително, но не само, повреди в електронно или механично оборудване или комуникационни линии, телефон или други проблеми с връзката, компютърни вируси, неоторизиран достъп, кражба, операторски грешки, тежки климатични условия, земетресения или природни бедствия, стачки или други трудови проблеми, войни или правителствени рестрикции.

14. Отказ от гаранции; Обезщетение от Panoply

ВИЕ РАЗБИРАТЕ И ИЗРИЧНО СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ:
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА panoplyhealth.co.uk ОТ ВАС Е НА ВАШ СОБСТВЕН РИСК panoplyhealth.co.uk СЕ ПРЕДОСТАВЯ „ТАКА, КАКТО Е“ И „СПОРЕД НАЛИЧНОСТТА“. Panoply ОТКАЗВА ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ, ПРЕДСТАВЯНИЯ И УСЛОВИЯ, РАЗЛИЧНИ ОТ ТЕЗИ, ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНИ В НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ПОЛЗВАНЕ, И БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТКАЗВА ВСЯКАКВИ И ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ, ПРЕДСТАВЯНИЯ ИЛИ УСЛОВИЯ, ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ОТ ЗАКОН, КОНВЕНЦИЯ, НАЧИН НА РАБОТА ИЛИ ДРУГИ ДО ПЪЛНАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ПО ЗАКОН. Panoply НЕ ДАВА ГАРАНЦИЯ, ЧЕ panoplyhealth.co.uk ЩЕ ОТГОВАРЯ НА ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, ИЛИ ЧЕ panoplyhealth.co.uk ЩЕ РАБОТИ БЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ ИЛИ СВОЕВРЕМЕННО, СИГУРНО ИЛИ БЕЗГРЕШНО.

МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛЯТЕ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН ДА ПОЛУЧАВАТЕ МАТЕРИАЛИ И/ИЛИ ДАННИ ЧРЕЗ ПОЛЗВАНЕТО НА panoplyhealth.co.uk ПО ВАШЕ СОБСТВЕНО УСМОТРЕНИЕ И РИСК И ВИЕ ЩЕ БЪДЕТЕ ЕДИНСТВЕНО ОТГОВОРЕН/А ЗА ВСЯКАКВИ ПОВРЕДИ НА ВАШАТА КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА ИЛИ ЗАГУБА НА ДАННИ В РЕЗУЛТАТ НА ТАКИВА МАТЕРИАЛИ И/ИЛИ ДАННИ. Panoply НЕ ГАРАНТИРА ВЕРНОСТТА ИЛИ ПЪЛНОТАТА НА КАКВАТО И ДА БИЛО ИНФОРМАЦИЯ, ДОСТЪПНА ОТ ИЛИ ПРЕДОСТАВЕНА ВЪВ ВРЪЗКА С panoplyhealth.co.uk. Panoply НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ГРЕШКИ ИЛИ ПРОПУСКИ В ИЛИ ЗА РЕЗУЛТАТИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТАКАВА ИНФОРМАЦИЯ. Panoply НЕ СЕ АНГАЖИРА В ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ПРАВНИ, МЕДИЦИНСКИ, КОНСУЛТАНТСКИ ИЛИ ДРУГИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УСЛУГИ ИЛИ ПОМОЩ. Panoply ВИ НАСЪРЧАВА ДА ПОТЪРСИТЕ СЪВЕТ ИЛИ ПОМОЩ ОТ ПОДХОДЯЩ СПЕЦИАЛИСТ ПРИ ВСЯКА СИТУАЦИЯ ИЛИ ПРОБЛЕМ, КОИТО МОЖЕ ДА ИМАТЕ.

15. Ограничение на отговорността

Panoply НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ПРЕКИ, КОСВЕНИ, ИНЦИДЕНТНИ, СПЕЦИАЛНИ, ОТ НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА ПРЕДВИДИМИ, ИЛИ НЕ, НАСТЪПИЛИ В РЕЗУЛТАТ ОТ (А) ПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА panoplyhealth.co.uk; (Б) НЕОТОРИЗИРАН ДОСТЪП ИЛИ НАМЕСА В КОМУНИКАЦИЯТА ИЛИ ДАННИТЕ; ИЛИ (В) КАКВОТО И ДА БИЛО НАРУШАВАНЕ НА НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ПОЛЗВАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, РАЗХОДИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАМЕСТВАЩИ СТОКИ И УСЛУГИ, ЩЕТИ ОТ ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБА, УПОТРЕБА, ДАННИ ИЛИ ДРУГИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ДОРИ АКО Panoply Е БИЛА УВЕДОМЕНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА НАСТЪПВАНЕ НА ТАКИВА ЩЕТИ.

16. Обезщетение

Вие се съгласявате, че освобождавате от отговорност Panoply, нейните дъщерни дружества, филиали, служители, директори и работещи на трудови правоотношения, както и всяка друга трета страна, предоставяща съдържание на panoplyhealth.co.uk, включително, но не само, Gold Standard Multimedia, и от претенции или искове за обезщетяване за щети (включително, но не само, обосновани юридически такси), направени от която и да било трета страна във връзка с или възникнали при Вашето ползване на panoplyhealth.co.uk.

17. Упълномощаване

Panoply може да предостави своите права и задължения по настоящите Условия на ползване по всяко време, без да Ви известява.

18. Приложим закон

Настоящите Условия на ползване ще бъдат управлявани от и съставени в съответствие със законите на Пенсилвания, освен ако те не противоречат на клаузите на закона. Всяко действие по прилагане на настоящите Условия на ползване ще бъде под юрисдикцията на федералните и щатските съдилища във и за Пенсилвания и всички страни по настоящите Условия на ползване изрично се съгласяват да бъдат подчинени на съдопроизводството и мястото на разглеждане на делата на тези съдилища.

19. Международна приложимост

Panoply се контролира от Panoply от нейните офиси в Съединените американски щати и работи по целия свят чрез своите местни филиали и клонове. Настоящите Условия на ползване са съставени в съответствие със законите на Пенсилвания и законите на Англия и Уелс и Panoply не дава гаранция, че информацията и другите материали на panoplyhealth.co.uk са подходящи или налични за ползване в други местоположения, и достъпът до тях от всяка територия, където съдържанието на panoplyhealth.co.uk е незаконно, строго се забранява. Човек, избрал да влезе в panoplyhealth.co.uk от други местоположения, прави това на свой риск и отговорност за съответствието с приложимите местни закони.

20. Информация за връзка

Всякакви въпроси по отношение на panoplyhealth.co.uk и всякакви запитвания за допълнителна информация, касаеща Panoply и нейни продукти и услуги, могат да бъдат насочвани към Panoply на адрес information@panoplyhealth.co.uk.

HOW TO CONTACT US

Address
Granta Park, Great Abington
Cambridge CB21 6GQ
Email