Vítejte na stránce www.panoplyhealth.co.uk („panoplyhealth.co.uk“), kterou vlastní a provozuje společnost Panoply Health Limited, která je dceřinnou společností společnosti Acurian. Tato smlouva obsahuje podmínky služby, za kterých můžete vy a organizace (dále souhrnně jen „uživatel“), jejímž jménem stránku panoplyhealth.co.uk používáte, získávat přístup k produktům, službám, informacím a dalším materiálům dostupným prostřednictvím stránky panoplyhealth.co.uk.
Tato smlouva obsahuje podmínky služby, za kterých můžete vy a organizace (dale souhrnně jen „uživatel“), jejímž jménem stránku panoplyhealth.co.uk používáte, získávat přístup k produktům, službám, informacím a dalším materiálům dostupným prostřednictvím stránky panoplyhealth.co.uk.
Přístupem ke stránce panoplyhealth.co.uk a jejím používáním souhlasíte s tím, že budete dodržovat níže uvedené podmínky služby. Tato pravidla a pokyny jsme vytvořili, abychom chránili vás a ostatní naše uživatele. Pokud se setkáte s jiným uživatelem, který tyto podmínky služby nedodržuje, kontaktujte nás, abychom mohli podniknout příslušné kroky.

1. Přijetí podmínek služby

Přístupem k produktům, službám, informacím nebo jiným materiálům dostupným na stránce panoplyhealth.co.uk nebo jejich zobrazováním nebo používáním vy jako uživatel dáváte najevo, že jste srozuměni s těmito podmínkami služby a že přijímáte tyto podmínky služby a souhlasíte s tím, že je budete dodržovat. Společnost Panoply si vyhrazuje právo tyto podmínky služby příležitostně změnit. Společnost Panoply oznámí poslední datum revize na této stránce. Vaše pokračující používání stránky panoplyhealth.co.uk i po takové změně (změnách) těchto podmínek služby bude považováno za prokazatelné přijetí těchto změn.

2. Zásady ochrany osobních údajů

Na používání, ukládání a poskytování důvěrných informací obsažených na stránce panoplyhealth.co.uk se mohou vztahovat různé federální a státní zákony, mimo jiné včetně zákonů upravujících práva na ochranu soukromých údajů a důvěrnost zdravotních záznamů. Kromě toho se používání, ukládání a poskytování důvěrných informací obsažených na stránce panoplyhealth.co.uk může řídit také státními zákony upravujícími informace o projevech viru HIV, duševním zdraví, genetickém testování a zneužívání léků nebo návykových látek. Společnost Panoply bude dodržovat všechny platné federální a státní zákony, pravidla a předpisy. Další konkrétní informace o našich Zásadách ochrany a zabezpečení soukromých údajů najdete kliknutím na odkaz „Zásady ochrany soukromých údajů“ ve spodní části každé stránky.
Registrací u společnosti Panoply souhlasíte s přijímáním zpráv od společnosti Panoply týkajících se specifických klinických hodnocení, které by vás mohly podle informací, které jste společnosti Panoply poskytli, zajímat. Pokud si nepřejete dostávat od společnosti Panoply jakákoli sdělení, můžete nás o tom po registraci vyrozumět prostřednictvím přístupu k části Můj profil. Všechny okolnosti, za nichž vás může společnost Panoply kontaktovat, jsou podrobněji popsány v Zásadách ochrany soukromých údajů.

3. Ukončení

Společnost Panoply si vyhrazuje právo zcela dle svého uvážení ihned pozastavit nebo ukončit tyto podmínky služby nebo vaši možnost používat stránku panoplyhealth.co.uk nebo jinou službu, kterou vám společnost Panoply poskytuje, a to bez uvedení důvodu a bez předchozího upozornění.
Pokud společnost Panoply zcela dle svého uvážení rozhodne, že jste porušili některou část těchto podmínek služby nebo jinak vykazovali chování, které je pro stránku panoplyhealth.co.uk nevhodné, vyhrazuje si společnost Panoply právo (a) zaslat vám e-mailem výstrahu, že jste tyto podmínky porušili; (b) odstranit veškerý obsah poskytnutý společnosti Panoply; (c) ukončit vaši možnost používat stránku panoplyhealth.co.uk nebo jiné služby, které vám společnost Panoply poskytuje; (d) oznámit, zaslat obsah nebo plně spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení ohledně dalších kroků, (e) libovolný jiný krok, který bude společnost Panoply považovat za vhodný.

4. Změny stránky panoplyhealth.co.uk

Společnost Panoply může stránku panoplyhealth.co.uk ukončit, aniž by vám to oznámila nebo aniž by jí tím vůči vám nebo jinému uživateli vznikla jakákoli povinnost.

5. Obsah zpráv

Jste srozuměni a souhlasíte s tím, že jste odpovědní za obsah všech zpráv umístěných nebo zaslaných vámi nebo libovolným uživatelem vašeho účtu (oprávněným či neoprávněným) a za důsledky takových zpráv. Společnost Panoply si vyhrazuje právo ihned ukončit vaši registraci bez upozornění v případě, že na základě vlastního uvážení zjistí, že jste porušili některý z následujících pokynů.
Dále souhlasíte s tím, že nebudete používat stránky panoplyhealth.co.uk k distribuci nebo zasílání nebo umisťování na stránku Panoply nebo jinou stránku spravovanou společností Panoply zpráv, které jsou svou povahou nebo druhem nezákonné, protizákonné, obtěžující, urážlivé, hanlivé, nemístné, výhružné, škodlivé, vulgární, obscénní, nevhodné, sexuálně orientované, rasově urážlivé, nepřesné nebo jinak problematické, nebo které vybízejí k chování, které by mohlo zakládat trestný čin, občanskoprávní odpovědnost nebo jinak porušovat platné místní, státní, národní nebo mezinárodní zákony nebo předpisy, nebo které vybízejí k používání kontrolovaných látek, mimo jiné včetně nezákonných materiálů ve formě textu, grafiky, videa, programů nebo zvuku. Společnost Panoply si vyhrazuje právo odstranit ze stránky panoplyhealth.co.uk libovolný materiál, a to bez upozornění zaslaného vám nebo jinému uživateli stránky panoplyhealth.co.uk. Souhlasíte s tím, že nebudete vystupovat jako jiná skutečná nebo fiktivní osoba nebo subjekt, mimo jiné včetně zaměstnance nebo poradce společnosti Panoply. Souhlasíte s tím, že nebudete na stránce panoplyhealth.co.uk nebo jejím prostřednictvím umisťovat obsah nebo se jakoukoli formou podílet na diskusi za účelem páchání protizákonné činnosti.
Jste srozuměni a berete na vědomí, že: (a) společnost Panoply vám povoluje přístup k obsahu, který je chráněn autorskými právy, ochrannými známkami nebo jinými právy duševního vlastnictví a majetkovými právy („práva“); (b) práva jsou platná a chráněná na všech médiích a ve všech technologiích, které existují nyní nebo budou vyvinuty později, a (c) pokud není stanoveno jinak, bude se vaše používání tohoto obsahu řídit těmito podmínkami služby a příslušnými autorskými právy, ochrannými známkami a dalšími zákony. Nesmíte kopírovat, reprodukovat, přenášet, distribuovat, zveřejňovat, komerčně využívat nebo jinak přenášet jakýkoli materiál na stránce panoplyhealth.co.uk, který je chráněn právy. Důkazní břemeno při prokazování, že informace, software, obrázky nebo jiný obsah na stránce panoplyhealth.co.uk nejsou právy chráněny, bude spočívat na vás. Berete na vědomí, že práva na použití všech materiálů umístěných na stránce panoplyhealth.co.uk (jak je popsáno níže) získala společnost Panoply a stažením těchto materiálů nezískáváte žádná práva.
Udělujete společnosti Panoply a jejím pobočkám bezplatné, trvalé, celosvětové, neodvolatelné, nevýhradní právo (včetně morálních práv) a licenci na plné nebo částečné používání, reprodukci, změny, úpravy, zveřejňování, překlad, vytváření odvozených děl, distribuci, sdělování veřejnosti, provádění a zobrazování obsahu odesílaného do „veřejných oblastí“ stránky panoplyhealth.co.uk (s výjimkou jiných oblastí určených pouze pro soukromé uživatele), a povolujete společnosti Panoply, aby je začlenila do jiných děl v libovolné formě, médiu nebo technologii, které jsou nyní známy nebo které budou vyvinuty později, a to po celou dobu existence práv na tento obsah. Odesláním obsahu společnosti Panoply prohlašujete a zaručujete se, že držitel práv, mimo jiné včetně morálních práv na tento obsah, se úplně a účinně vzdal všech svých práv a platně a neodvolatelně vám udělil právo poskytnout výše uvedenou licenci. Jste srozuměni a souhlasíte s tím, že uživatelé mohou získávat přístup k tomuto obsahu, zobrazovat jej, prohlížet, ukládat a reprodukovat pro osobní použití.

6. Práva společnosti Panoply k duševnímu vlastnictví

Není-li v těchto podmínkách výslovně uvedeno jinak, neuděluje vám společnost Panoply žádné výslovné ani předpokládané právo vyplývající z informací o patentu, autorském právu, ochranných známkách nebo obchodním tajemství. Neoprávněné používání materiálu obsaženého na stránce panoplyhealth.co.uk může představovat porušení patentových práv, autorských práv, zákonů týkajících se ochranných známek, zákonů vztahujících se na právo na soukromí a publicitu a další předpisy nebo zákony. Mějte na paměti, že společnost Panoply aktivně a důrazně prosazuje svá práva k duševnímu vlastnictví v nejširším možném rozsahu podle zákona.
Na obsah stránky panoplyhealth.co.uk se vztahuje označení Copyright© 2014 Panoply Health Limited. Všechna práva vyhrazena. Společnost Panoply také vlastní autorská práva na stránku panoplyhealth.co.uk jako kolektivní dílo nebo kompilaci a práva týkající se databází vyplývající z výběru, koordinace, uspořádání a vylepšování obsahu stránky panoplyhealth.co.uk.
Panoply, Aculaunch, Acupatient, AcuChart a veškeré ostatní názvy, loga a ikony označující produkty, služby, informace a další materiály společnosti Panoply jsou chráněnými značkami společnosti Panoply a jejich použití bez výslovného písemného souhlasu společnosti Panoply je přísně zakázáno. Ostatní názvy produktů a společností uvedené v těchto podmínkách jsou ochrannými známkami jejich příslušných majitelů, kteří jako takoví tedy mají také právo důrazně prosazovat svá práva k duševnímu vlastnictví v nejširším možném rozsahu podle zákona.

7. Obsah a produkty třetích stran

Některé nebo všechny informace a ostatní materiály nebo produkty dostupné na stránce panoplyhealth.co.uk byly vypracovány nebo jsou nabízeny třetími stranami, které nejsou přidružené ke společnosti Panoply. Společnost Panoply neposkytuje žádné záruky týkající se těchto informací ani jiných materiálů nebo produktů a ani nepřebírá odpovědnost za rozhodnutí vycházející z těchto informací nebo jiných materiálů nebo za použití těchto produktů. Obsah poskytovaný společností Panoply by neměl být náhradou za projednání s kvalifikovanými odborníky zdravotní péče nebo jejich hodnocení. Korespondence uživatele nebo jiná jednání s těmito třetími stranami probíhají výhradně mezi uživatelem a těmito třetími stranami a mohou se na ně vztahovat podmínky stanovené těmito třetími stranami. Uživatel souhlasí s tím, že společnost Panoply nebude odpovědná za ztrátu nebo škodu jakéhokoli druhu, která vznikne v důsledku takových jednání nebo v důsledku přítomnosti těchto třetích stran na stránce panoplyhealth.co.uk.

8. Odkazy na jiné stránky

Společnost Panoply může zcela dle svého uvážení uvádět pro pohodlí svých uživatelů odkazy na jiné internetové stránky. Přestože vynakládáme maximální úsilí, abychom zajistili úroveň kvality našeho obsahu, tyto stránky jsou spravovány třetími stranami, nad nimiž nemá společnosti Panoply žádnou kontrolu. Proto společnost Panoply výslovně odmítá veškerou odpovědnost za obsah, správnosti informací nebo jiných materiálů a za kvalitu produktů nebo služeb poskytovaných nebo inzerovaných na těchto webových stránkách třetích stran. Navíc tyto odkazy neznamenají schválení společnosti Panoply ve vztahu k jakékoli třetí osobě, webové stránce, produktům nebo službám poskytovaným třetí stranou buď prostřednictvím její webové stránky, nebo jinak.

9. Vaše heslo

Použití určitých částí stránky panoplyhealth.co.uk vyžaduje heslo. Budete požádáni, abyste si zvolili jedinečné přihlašovací uživatelské jméno („uživatelské jméno“) a heslo („heslo“). Každé uživatelské jméno a odpovídající heslo může používat pouze jeden uživatel. Přístup k částem stránky panoplyhealth.co.uk na základě předplatného a informace dostupné každému uživateli může získat každý, kdo zná uživatelské jméno i heslo.
Všechna hesla je tedy nutno udržovat v tajnosti. Odsouhlasením podmínek služby souhlasíte s tím, že budete výhradně odpovědní za dodržení důvěrnosti a používání vašeho příslušného hesla (hesel) a také za veškerá sdělení vložená prostřednictvím stránky panoplyhealth.co.uk pomocí tohoto hesla. Pokud zjistíte nějakou ztrátu, odcizení nebo neoprávněné použití vašeho hesla, měli byste o nich společnost Panoply neprodleně vyrozumět. Společnost Panoply si vyhrazuje právo odstranit nebo změnit heslo nebo ukončit uživatelská oprávnění nebo odmítnout služby, a to kdykoli a z libovolného důvodu.

10. Obnovení ztraceného nebo zapomenutého hesla

Pokud se chcete přihlásit na naši stránku a zapomněli jste své heslo, společnost Panoply vám zašle e-mail se zvláštním zpětným odkazem na stránku, kde budete moci své heslo obnovit. Z důvodů bezpečnosti a ochrany soukromých údajů bude váš účet v případě, že zapomenete původní heslo a odpověď na připomínací otázku, trvale uzamčen, dokud si na jedno nebo druhé nevzpomenete. Nebo nám můžete napsat na information@panoplyhealth.cz, vysvětlit svou situaci a my vás znovu zavedeme do systému.

11. Důvěrnost na internetu

Používání internetu, mimo jiné včetně stránky panoplyhealth.co.uk, je výhradně na vaše vlastní riziko a vztahují se na něj všechny platné místní, národní a mezinárodní zákony a předpisy. I když společnost Panoply vynakládá přiměřené úsilí, aby vytvořila bezpečný, zajištěný a spolehlivý web se stránkou panoplyhealth.co.uk, upozorňujeme, že důvěrnost komunikace nebo materiálů přenášených na stránku panoplyhealth.co.uk nebo společnosti Panoply nebo z nich prostřednictvím internetu nelze zaručit. Společnost Panoply a její pobočky nejsou odpovědné za zabezpečení informací přenášených prostřednictvím internetu, za správnost informací obsažených na stránce panoplyhealth.co.uk ani za důsledky spoléhání se na tyto informace. Přebíráte veškeré rizika, která zahrnuje používání internetu, mimo jiné včetně stránky panoplyhealth.co.uk, a musíte ohledně těchto záležitostí přijímat vlastní rozhodnutí.

12. Zabezpečení stránky panoplyhealth.co.uk

Skutečné neoprávněné použití stránky panoplyhealth.co.uk nebo pokus o něj, mimo jiné včetně „získání neoprávněného přístupu“, může mít za následek trestní stíhání nebo občanskoprávní postihy. Společnost Panoply si na vaši ochranu vyhrazuje právo prohlížet, monitorovat a zaznamenávat aktivity na stránce panoplyhealth.co.uk, a to bez upozornění nebo vašeho povolení. Informace získané monitorováním, kontrolou nebo zaznamenáváním aktivit na stránce panoplyhealth.co.uk mohou být přezkoumávány orgány činnými v trestním řízení v souvislosti s vyšetřováním nebo stíháním případné trestné činnosti na stránce panoplyhealth.co.uk. Společnost Panoply vyhoví také všem soudním příkazům zahrnujícím žádosti o tyto informace.

13. Události mimo kontrolu společnosti Panoply

Výslovně společnost Panoply zbavujete a vyjímáte ji z jakékoli žaloby za škodu způsobenou příčinami mimo kontrolu společnosti Panoply, mimo jiné včetně poruchy elektronického nebo mechanického zařízení nebo komunikačních linek, problémů s telefonickým nebo jiným připojením, počítačových virů, neoprávněného přístupu, odcizení, chyb operátora, nepřízně počasí, zemětřesení nebo přírodních katastrof, stávek nebo jiných problémů s pracovní silou, válek nebo vládních omezení.

14. Odmítnutí záruk, odškodnění společnosti Panoply

JSTE SROZUMĚNI A VÝSLOVNĚ SOUHLASíTE S TÍM, ŽE:
VAŠE POUŽÍVÁNÍ STRÁNKY panoplyhealth.co.uk JE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. STRÁNKA panoplyhealth.co.uk JE POSKYTOVÁNA „TAK, JAK JE“ A „JAK JE K DISPOZICI“. SPOLEČNOST Panoply ODMÍTÁ VEŠKERÁ PROHLÁŠENÍ A PODMÍNKY KROMĚ TĚCH, KTERÉ JSOU VÝSLOVNĚ UVEDENY V TĚCHTO PODMÍNKÁCH SLUŽBY, A BEZ OMEZENÍ ODMÍTÁ VEŠKERÉ ZÁRUKY, PROHLÁŠENÍ NEBO PODMÍNKY PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁKONEM, ZVYKLOSTMI, BĚŽNÝM OBCHODOVÁNÍM NEBO JINAK, A TO V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM. SPOLEČNOST PANOPLY NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU, ŽE STRÁNKA PANOPLYHEALTH.CO.UK BUDE SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY NEBO ŽE STRÁNKA PANOPLYHEALTH.CO.UK BUDE FUNGOVAT NEPŘERUŠOVANĚ NEBO VČASNÝM, BEZPEČNÝM NEBO BEZCHYBNÝM ZPŮSOBEM.
ZA POUŽITÍ STRÁNKY panoplyhealth.co.uk MŮŽETE NA VLASTNÍ RIZIKO STAHOVAT NEBO JINAK ZÍSKÁVAT MATERIÁLY NEBO DATA A BUDETE VÝHRADNĚ ODPOVĚDNÍ ZA PŘÍPADNÉ POŠKOZENÍ VAŠEHO POČÍTAČOVÉHO SYSTÉMU NEBO ZTRÁTU DAT ZPŮSOBENOU TĚMITO MATERIÁLY NEBO DATY. SPOLEČNOST Panoply NEZARUČUJE SPRÁVNOST ANI ÚPLNOST INFORMACÍ PŘÍSTUPNÝCH ZE STRÁNKY panoplyhealth.co.uk NEBO POSKYTOVANÝCH V SOUVISLOSTI S NÍ. SPOLEČNOST Panoply NENÍ ODPOVĚDNÁ ZA PŘÍPADNÉ CHYBY NEBO OPOMENUTÍ VE VÝSLEDCÍCH ZÍSKANÝCH POUŽITÍM TĚCHTO INFORMACÍ. SPOLEČNOST Panoply SE NEZABÝVÁ POSKYTOVÁNÍM PRÁVNÍCH, LÉKAŘSKÝCH, PORADENSKÝCH NEBO JINÝCH ODBORNÝCH SLUŽEB NEBO PORADENSTVÍ. SPOLEČNOST Panoply VÁS VYBÍZÍ, ABYSTE V SOUVISLOSTI S VAŠÍ PŘÍPADNOU SITUACÍ NEBO PROBLÉMEM VYHLEDALI PŘÍSLUŠNOU ODBORNOU RADU.

15. Omezení odpovědnosti

SPOLEČNOST Panoply NEBUDE ODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, TRESTNÍ, NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, BEZ OHLEDU NA TO, JE BYLO MOŽNO PŘEDVÍDAT ČI NIKOLI, KTERÉ BYLY ZPŮSOBENY ZDA VZNIKLY NA ZÁKLADĚ NEDBALOSTI, ZÁMĚRNÉHO NESPRÁVNÉHO JEDNÁNÍ, OBČANSKOPRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI, NA SMLUVNÍM ZÁKLADĚ ČI DLE JINÉ PRÁVNÍ TEORIE, ANI ZA ŽÁDNÉ ŠKODY ZE ZTRÁTY DAT, UŠLÉHO PŘÍJMU, NEREALIZACE OČEKÁVANÝCH TRŽEB ČI ÚSPOR, ZTRÁTY ZISKU ČI EKONOMICKÉ ČI PENĚŽNÍ ZTRÁTY PLYNOUCÍ Z VAŠEHO VYUŽÍVÁNÍ TOHOTO WEBU Panoplyhealth.co.uk; (A) POUŽÍVÁNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT STRÁNKU PANOPLYHEALTH.CO.UK, (B) NEOPRÁVNĚNÝM PŘÍSTUPEM NEBO POZMĚNĚNÍM VAŠEHO PŘENOSU NEBO DAT, NEBO (C) PORUŠENÍM TĚCHTO PODMÍNEK SLUŽBY, MIMO JINÉ VČETNĚ NÁKLADŮ NA OBSTARÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ A SLUŽEB, ŠKOD ZPŮSOBENÝCH ZTRÁTOU ZISKU, POUŽÍVÁNÍ, DAT NEBO JINÝCH NEHMOTNÝCH VĚCÍ, A TO AIN V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST Panoply BYLA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA.

16. Odškodnění

Souhlasíte s tím, že společnost Panoply, její dceřiné společnosti, přidružené společnosti, úředníky, ředitele a zaměstnance a třetí strany poskytující obsah na stránku panoplyhealth.co.uk, mimo jiné včetně Gold Standard Multimedia, ochráníte před veškerými nároky nebo požadavky (mimo jiné včetně přiměřených nákladů na právní zastoupení) vznesené třetí stranou v souvislosti s vaším používáním stránky panoplyhealth.co.uk.

17. Postoupení

Společnost Panoply může kdykoli a bez upozornění postoupit všechna svá práva a povinnosti plynoucí z těchto podmínek služby.

18. Platné právo

Tyto podmínky služby se řídí a vykládají podle zákonů Pennsylvánského společenství s vyloučením jejich ustanovení o střetu právních norem. Případná žaloba na výkon těchto podmínek služby bude podána u federálních nebo státních soudů v Pennsylvánském společenství a všechny strany těchto podmínek služby výslovně souhlasí s tím, že se podřídí soudní a místní příslušnosti těchto soudů.

19. Mezinárodní aplikovatelnost

Společnost Panoply je řízena společností Panoply z jejích sídel ve Spojených státech a působí celosvětově prostřednictvím svých místních dceřiných společností a poboček. Tyto podmínky služby byly vypracovány v souladu se zákony Pennsylvánského společenství a zákony Anglie a Walesu a společnost Panoply neposkytuje žádná prohlášení o tom, že informace nebo jiné materiály na stránce panoplyhealth.co.uk jsou vhodné nebo dostupné pro použití na jiných místech, a přístup k nim z území, kde je obsah stránky panoplyhealth.co.uk nezákonný, je zakázaný. Osoby, které se rozhodnou pro přístup ke stránce panoplyhealth.co.uk z jiných míst, tak činí na vlastní riziko a jsou odpovědné za dodržování platných místních zákonů.

20. Kontaktní údaje

Případné otázky týkající se stránky panoplyhealth.co.uk a žádosti o další informace týkající se společnosti Panoply a jejích produktů a služeb můžete směřovat na společnost Panoply na adresu information@panoplyhealth.cz.