Obejmująca politykę Safe Harbor (Bezpieczna przystań)

Aktualizacja: 20 listopada 2014 r.

Niniejsza Polityka prywatności opisuje w jaki sposób Panoply Health Limited („Panoply”) gromadzi i wykorzystuje dane osobowe umieszczane na naszych stronach internetowych. Najważniejszą misją Panoply jest zwiększenie świadomości i ułatwienie uczestnictwa w badaniach klinicznych związanych z opracowywaniem eksperymentalnych leków i terapii. Ponieważ powierzane nam informacje są natury osobistej i poufnej, przyjęliśmy niniejszą Politykę prywatności („Polityka”) w celu powiadomienia Użytkowników o naszych praktykach odnośnie gromadzenia, wykorzystywania i ochrony takich danych. Niniejsza Polityka przedstawia także w jaki sposób Panoply zobowiązuje się przestrzegać przepisów amerykańskiego Departamentu Handlu, unijnych i szwajcarskich porozumień ramowych Safe Harbor (Bezpieczna przystań) dotyczących przekazywania danych osobowych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Niniejsza Polityka nie jest umową i nie ustanawia żadnych praw ani zobowiązań. Mamy prawo do zmiany niniejszej Polityki w dowolnym czasie i zobowiązujemy się do powiadomienia Użytkownika o wszelkich istotnych zmianach niniejszej Polityki za pomocą poczty elektronicznej lub komunikatu na naszej stronie internetowej.

Dzieci w wieku poniżej 13 lat

Nasze strony nie są przeznaczone dla dzieci w wieku poniżej 13 lat. Żadne osoby w wieku poniżej 13 lat nie mogą dostarczać nam jakichkolwiek informacji przez nasze strony. Świadomie nie gromadzimy danych osobowych bezpośrednio od osób w wieku poniżej 13 lat. Osoby w wieku poniżej 13 lat nie mogą wykorzystywać ani dostarczać żadnych informacji na naszych stronach. Jeśli wykryjemy że gromadziliśmy lub otrzymaliśmy informacje bezpośrednio od dziecka w wieku poniżej 13 lat, informacje takie zostaną usunięte.

Dane objęte niniejszą Polityką

Niniejsza Polityka ma zastosowanie do wszelkich informacji mogących zidentyfikować Użytkownika („Dane osobowe”), które Użytkownik może dostarczyć Panoply podczas:

 • korzystania z dowolnej z naszych stron internetowych lub przesyłania nam informacji pocztą elektroniczną;
 • rozmowy z jednym z naszych przedstawicieli przez telefon; lub
 • przekazania danych w formie pisemnej.

Gromadzone dane i sposób ich wykorzystywania

W różnych miejscach na naszej stronie oraz podczas naszej działalności prosimy o informacje, które pomogą nam udzielić Użytkownikowi (niezależnie, czy jest on pacjentem czy lekarzem) informacji, które będą przeznaczone specjalnie dla niego. Jeśli Użytkownik chciałby, aby rozważyć jego uczestnictwo w badaniu klinicznym, informacje te pozwolą nam skontaktować się w sprawie konkretnych badań, do których może się kwalifikować. Dane gromadzimy w następujący sposób:

 • Wstępna rejestracja Użytkownika. Gromadzimy dane, które dostarczane są nam podczas rejestracji na jednej z naszych stron (np. imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu i dane demograficzne).
 • Dalsze informacje. W różnych miejscach na naszej stronie możemy prosić o dodatkowe informacje, które pomogą nam w świadczeniu dodatkowych usług (np. powiadamianie o wizytach lub o nowych badaniach klinicznych).
 • Formularze rejestracji. Wielu naszych użytkowników jest zainteresowanych rejestracją do badań klinicznych. Aby dowiedzieć się czy spełnia się kryteria do danego badania, prosimy o podanie informacji medycznych za pomocą kwestionariusza. W przypadku spełnienia kryteriów kwalifikacji wstępnej i udzielenia na to Panoply wyraźnej zgody, dane Użytkownika zostaną przekazane lokalnemu badaczowi do dalszej oceny, badacz będzie podlegał ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa regulujących ujawnianie Danych osobowych.
 • Dane dotyczące badania: W przypadku spełnienia kryteriów wstępnej kwalifikacji do badania klinicznego i podjęcia decyzji o uczestnictwie w badaniu klinicznym lub procedurze przesiewowej, możemy uzyskać podstawowe informacje dotyczące wizyt u lekarza prowadzącego badanie i personelu badania (np. daty wizyt).
 • Agregacja danych. W celu poprawy naszych możliwości świadczenia usług, możemy łączyć Dane osobowe z danymi zgromadzonymi na temat grup osób znajdujących się w podobnej sytuacji. Przykładowo, możemy wywnioskować, że istnieje 50% szansa, że jest użytkownik jest rozwiedziony na podstawie faktu, iż kod pocztowy zamieszkania Użytkownika ma 50% wskaźnik rozwodów.
 • Powiadom znajomych. Umożliwiamy Użytkownikom powiadomienie o naszej stronie ich znajomych za pomocą opcji polecenia usług. Jeśli Użytkownik przekaże nam imię, nazwisko i adres e-mail znajomego, automatycznie prześlemy mu(jej) jednorazową wiadomość e-mail zachęcającą do odwiedzenia naszej strony. Nie przechowujemy takiego adresu e-mail i nie wykorzystujemy go do jakiegokolwiek innego celu.
 • Biuletyny informacyjne. My oraz nasi partnerzy (np. ośrodki medyczne, podmioty opieki zdrowotnej, medyczne serwisy internetowe) mogą czasami oferować biuletyny lub inne publikacje skupiające się na poszczególnych problemach medycznych, a Użytkownik może być zainteresowany ich otrzymywaniem. W przypadku wyrażenia chęci otrzymywania biuletynu, skorzystamy z danych kontaktowych Użytkownika, aby przekazać zamówione materiały.
 • Partnerzy danych. Panoply jest partnerem kilku firm, które gromadzą informacje od konsumentów, którzy wyrazili na to zgodę, informacje te obejmują informacje na temat zdrowia zgłaszane samodzielnie. W przypadku dostarczenia Danych osobowych jednemu z naszych Partnerów danych (w tym informacji na temat zdrowia, nawyków zakupowych lub stylu życia), wyrażenia zainteresowania badaniami klinicznymi lub informacjami na temat zdrowia i zamówienia dostawy interesujących informacji od stron trzecich, możemy otrzymać Dane osobowe użytkownika od Partnera danych.
 • Rejestry publiczne. W niektórych okolicznościach oraz w przypadkach prawnie dozwolonych, możemy łączyć informacje dostarczone przez Użytkownika Partnerom danych z danymi Użytkownika dostępnymi publicznie, np. w publicznych książkach telefonicznych.
 • Analizy oparte na stylu życia. W niektórych przypadkach, jeżeli pozwala na to prawo, możemy skontaktować się z Użytkownikiem przez e-mail odnośnie potencjalnych badań klinicznych, jeśli informacje dobrowolnie przekazane przez Użytkownika naszym Partnerom danych lub publicznie dostępne sugerują na podstawie analizy różnych trendów demograficznych i społecznych, że Użytkownik może odnieść korzyści z takich badań.
 • Usługi powiadamiania. Jeśli Użytkownik zarejestruje się do badania klinicznego i wyraźnie wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji i powiadomień na temat badania, będziemy przesyłać przypomnienia o wizytach, instrukcje dotyczące badania i inne ważne instrukcje związane z badaniem. Ponadto możemy wymieniać odnośne informacje na temat zdrowia z lekarzem prowadzącym badanie i personelem badania, aby umożliwić świadczenie tych usług.
 • Zgłoszenia rezygnacji. W przypadku przesłania wiadomości e-mail lub skorzystania z naszej strony w celu rezygnacji z otrzymywania informacji lub kontaktów, zachowamy i wykorzystamy pewne informacje użytkownika, aby uniemożliwić dalszy kontakt. Możemy również zachować dane użytkownika w zakresie w jakim zostały wcześniej włączone do anonimowych danych oraz w jakim było to konieczne do spełnienia wymogów prawnych i obrony roszczeń, które mogą być wniesione przeciwko nam.
 • Informacje techniczne. Podczas korzystania z naszych stron internetowych i po wyraźnym udzieleniu zgody/zezwolenia, gromadzimy dane na temat korzystania z naszych stron, wyszukiwarki i innych programów wykorzystywanych przez użytkownika w celu dostępu do strony internetowej, pewne informacje diagnostyczne na temat działania urządzenia i oprogramowania dostępowego oraz adresu IP użytkownika.
 • Rejestracja dostępu do dokumentów informacyjnych. W przypadku rejestracji do korzystania z naszych dokumentów informacyjnych prosimy o podanie imienia, nazwiska, służbowego adresu e-mail, nazwy firmy i numeru telefonu użytkownika. Wykorzystamy te informacje w celu utworzenia konta użytkownika umożliwiając mu dostęp do naszej dokumentacji rekrutacyjnej dla pacjentów, nagranych seminariów on-line, broszur, studiów przypadku i innych zasobów.

Zachowamy dane Użytkownika przez cały okres aktywności konta, lub gdy będzie to niezbędne do świadczenia usług. Użytkownik ma możliwość usunięcia swoich danych z naszej listy kontaktów wysyłając e-mail zatytułowany „Unsubscribe” (Wypisz się) na adres privacy@panoplyhealth.co.uk. Należy zauważyć, że możemy zachować i wykorzystywać pewne dane Użytkownika konieczne do przestrzegania naszych zobowiązań prawnych, w przypadku gdy naszym zdaniem ujawnienie będzie konieczne do ochrony naszych praw i/lub przestrzegania przepisów postępowania sądowego, nakazu sądowego lub procedury prawnej na naszych stronach internetowych, rozstrzygania sporów i egzekwowania warunków naszych umów.

Udostępniane i przekazywanie danych

Nie będziemy udostępniać, sprzedawać, użyczać ani handlować Danymi osobowymi Użytkownika ze stronami trzecimi, chyba że Użytkownik wyraźnie wyrazi zgodę na takie udostępnianie. Niemniej jednak możemy udostępniać dane Użytkownika dostawcom usług lub partnerom danych (np. centra telefonicznej obsługi klienta, dostawcy usług poczty elektronicznej), którzy związani są umowami do zachowania danych Użytkownika w poufności i nieujawniania ich innym osobom.

Kiedy i w jaki sposób Panoply może skontaktować się z Użytkownikiem

Podczas rejestracji w Panoply lub wypełniania kwestionariusza wstępnej kwalifikacji związanego z danym badaniem, Użytkownik wyraża zgodę na to, aby Panoply przechowywała Dane osobowe Użytkownika w swojej bazie danych i kontaktowała się w sprawie badań klinicznych, do których Użytkownik może się zakwalifikować za pomocą różnych sposobów, w tym telefonicznie, pocztą elektroniczną i tradycyjną. Użytkownik ma także możliwość otrzymywania wiadomości e-mail dotyczących nowych informacji zamieszczanych na naszej stronie, w tym wiadomości lub informacji o nowych badaniach klinicznych. Ponadto Panoply może okresowo kontaktować się z Użytkownikiem po wprowadzeniu nowej funkcji w naszym serwisie internetowym, aby umożliwić skorzystanie z nowych usług. Jeśli Użytkownik otrzyma od nas wiadomość tekstową i nie będzie życzył sobie otrzymywania takich wiadomości, można odpowiedzieć, wysyłając wiadomość ze słowem „STOP”. W przypadku podania numeru telefonu komórkowego jako środka do komunikacji, podanie takiego numeru telefonu przez Użytkownika i akceptacja zgody poprzez jej złożenie, stanowi pozwolenie dla Panoply do kontaktu z Użytkownikiem pod tym numerem.

“Pliki „Cookies”

Plik cookie to plik danych, który jest umieszczany przez operatora strony internetowej na dysku twardym komputera osoby odwiedzającej stronę internetową. Pliki Cookies pierwszej strony (należące i kontrolowane przez Panoply) są aktywowane na komputerach osób odwiedzających nasze strony dla następujących celów: ulepszenia korzystania ze strony przez Użytkownika dzięki umożliwieniu zapamiętania osoby odwiedzającej podczas przeglądania różnych stron; umożliwienia nam przeprowadzania analiz serwisu; do oceny czy osoby odwiedzające serwis zostaną w późniejszym czasie skierowani na badania kliniczne. Panoply uzyska niezbędne zgody od osób odwiedzających, które przeglądają stronę internetową na umieszczenie plików Cookies przy pierwszej wizycie na naszych stronach europejskich.

Pliki Cookies pierwszej strony są aktywowane i kontrolowane przez nasz zespół internetowy z siedzibą na terenie Stanów Zjednoczonych. Nasze strony internetowe umieszczają również pliki Cookies w celu obsługi reklam sponsorowanych przez Panoply na stronach internetowych osób trzecich, a także w celu przeprowadzania różnych analiz kosztów dotyczących serwisu. Panoply nie łączy informacji pochodzących z plików Cookies z rzeczywistą tożsamością osób wyrażających zainteresowanie badaniami klinicznymi.

Panoply może zezwolić stronom trzecim na umieszczanie plików Cookies w naszym serwisie w celach reklamowych. Niniejsza Polityka prywatności nie obejmuje metod gromadzenia ani wykorzystywania danych gromadzonych przez tych dostawców, którzy posiadają własne polityki prywatności i mogą być członkami organizacji Network Advertising Initiative („NAI”). Aby zostać usuniętym z niektórych lub wszystkich programów reklamowych dla członków NAI, prosimy odwiedzić stronę NAI Opt-Out Page i postępować zgodnie z odnośnymi instrukcjami. Można dostosować ustawienia swojej przeglądarki internetowej, tak aby deaktywować pliki Cookies, jeśli Użytkownik nie życzy sobie, aby były one aktywne podczas odwiedzania stron internetowych Panoply; należy jednak zauważyć, że niektóre części naszych stron mogą nie być dostępne.

Funkcje społecznościowe

Nasze strony internetowe zawierają funkcje społecznościowe, takie jak linki do stron zewnętrznych, w tym stron Facebook i Twitter, które mogą gromadzić dane osobowe Użytkownika, jeśli zdecyduje się na uzyskanie do nich dostępu. Praktyki dotyczące prywatności tych stron internetowych podlegają ich odnośnym politykom ochrony prywatności.

Poprawianie danych osobowych i rezygnacja

Użytkownik ma prawo do poprawiania swoich Danych osobowych, modyfikowania swoich preferencji kontaktowych lub do całkowitej rezygnacji z naszych usług w dowolnym czasie. Użytkownik może aktualizować swoje dane, poprawiać nieścisłości lub usuwać część lub wszystkie dane klikając link „Aktualizuj profil” u góry każdej strony serwisu i dokonując pożądanych zmian. Jeśli użytkownik pragnie dokonać zmian lub usunąć nieścisłości jakichkolwiek danych, które zgromadziliśmy, prosimy o kontakt pod adresem informacja@panoplyhealth.pl. Odpowiemy na żądanie uzyskania dostępu w ciągu 30 dni. Preferencje dotyczące kontaktów można zmienić w dowolnym czasie w części strony internetowej zatytułowanej „Mój profil”.

Czasami przeglądamy zgodę Użytkownika w celu skontaktowania się z nim, włączenia go do badania klinicznego lub innego wykorzystania Danych osobowych, na co wyrażono zgodę. Zgodę można wycofać (tj. zrezygnować) w dowolnym momencie.

Przy pierwszym dostarczaniu swoich danych Użytkownik ma możliwość wybrania innych form komunikacji (np. zapisania się do otrzymywania biuletynu, itp). Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania naszych biuletynów, klikając link „unsubscribe” (wypisz się), który znajduje się u dołu każdego biuletynu. Aby całkowicie zrezygnować z naszych usług, prosimy wysłać e-mail zatytułowany „Unsubscribe” (Wypisz się) na adres informacja@panoplyhealth.pl.

Bezpieczeństwo danych

W celu ochrony Danych osobowych stosujemy środki ochrony bezpieczeństwa danych. Chronimy Dane osobowe użytkowników za pomocą szyfrowania i wykorzystywania zapór sieciowych służących ochronie sieci komputerowych przed hakerami. Podjęliśmy uzasadnione kroki opracowane w celu zapobiegania nieupoważnionemu dostępowi, wykorzystywaniu i zmianie Danych osobowych, lecz nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa takich informacji.

Wymagamy, aby Użytkownik wybrał swoją nazwę Użytkownika i hasło. Aby zminimalizować szanse odgadnięcia hasła, wymagamy by hasła składały się z minimalnej długości 8 znaków, włącznie z cyframi oraz wielkimi i małymi literami. Należy zauważyć, że żadna metoda transmisji przez Internet ani metoda przechowywania elektronicznego nie jest w 100% bezpieczna. W związku z tym, nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa.

Prawa ochrony danych

W jurysdykcjach gdzie obowiązują przepisy dotyczące ochrony danych osobowych upewnimy się, że można korzystać ze wszystkich odnośnych praw do informacji dotyczących Danych osobowych Użytkownika, które przetwarzamy, w tym praw do dostępu i poprawiania w celu zapobiegania marketingowi bezpośredniemu, blokowaniu przetwarzania usuwaniu danych. Przestrzegamy przepisów amerykańskiego Departamentu Handlu, unijnych i szwajcarskich porozumień ramowych Safe Harbor (Bezpieczna przystań) dotyczących przekazywania Danych osobowych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.

Sprzedaż lub transfer danych należących do spółki

Acurian wyraźnie zastrzega sobie prawo do cesji swojej bazy danych na inny podmiot prawny w ramach części dowolnej transakcji sprzedaży lub fuzji spółki Acurian, Inc z takim podmiotem. Jakikolwiek podmiot nabywający zasoby danych Acurian może dokonać tego po wyraźnym, pisemnym zobowiązaniu do wykorzystywania danych wyłącznie do uzasadnionych celów, oraz wyłącznie jeśli podmiot utrzyma podobny poziom ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych. Użytkownik zostanie powiadomiony za pomocą poczty elektronicznej lub przez zamieszczenie komunikatu na naszej stronie internetowej o wszelkich zmianach właściciela lub sposobu wykorzystywania Danych osobowych, a także o możliwościach jakie posiada odnośnie Danych osobowych Użytkownika.

Zapytania, skargi i wnioski o skorzystanie z praw

Wszelką korespondencję, zapytania, żądania o skorzystanie z praw do informacji (np. dostępu do danych) lub skargi, włącznie z tymi, które związane są z przestrzeganiem porozumień ramowych Safe Harbour (Bezpieczna przystań), należy kierować:

Zmiany Polityki

Dokonujemy regularnych przeglądów niniejszej Polityki, aby upewnić się, że zapewnia ona odpowiedni poziom ochrony Danych osobowych Użytkownika. Możemy dokonywać okresowych zmian Polityki w celu zachowania jej zgodności z normami branżowymi i wymogami prawnymi. Na tej stronie będziemy zamieszczać daty sporządzenia najnowszych wersji. Prosimy powracać na tę stronę od czasu do czasu, aby upewnić się, że zapoznano się z aktualną wersją naszej Polityki. Należy pamiętać, że korzystanie z naszych stron oznacza, że Użytkownik zaakceptował naszą Politykę prywatności. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, można zapoznać się z naszymi Warunkami korzystania. W przypadku dokonania zmian w niniejszej polityce, Użytkownik zostanie powiadomiony tutaj, przez e-mail lub przez komunikat umieszczony na naszej stronie.